Περιγραφή

TOYO HYJ model Hydraulic Jack

* Το φορτίο πρέπει να είναι σταθερό κατά την ανύψωση.

* Η μονάδα πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδες επιφάνειες ικανές να φέρουν το φορτίο.

Για να αποφύγετε πιθανό προσωπικό τραυματισμό ή ζημιά στον εξοπλισμό

Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα φορτίου του γρύλου.

Ένα ασταθές φορτίο μπορεί να προκαλέσει γρύλο ή ολίσθηση φορτίου.

Μην προσθέτετε επιπλέον φορτίο σε ανυψωμένο φορτίο.

Μην χρησιμοποιείτε γρύλο (ες) εάν είναι κατεστραμμένο, αλλοιωμένο ή σε κακή κατάσταση.

Μην το χρησιμοποιείτε σε ασταθή ή επικίνδυνη θέση.

Μην σηκώνετε άτομα ή φορτώνετε με άτομα πάνω τους.

Η μονάδα πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδες επιφάνειες ικανές να φέρουν το φορτίο.

Μην σηκώνετε στο τέλος του δακτύλου. Συμπληρώστε πλήρως το φορτίο με το δάχτυλο.

Το φορτίο πρέπει να είναι σταθερό κατά την ανύψωση.